Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Niels de Vos en Samantha de Vos 

E-mailadres: info@tofprints.nl

Vestigingsadres: Kraaijeveldleede 21 te Barendrecht

KvK-nummer: 54067170

BTW-identificatienummer:NL001631117B97

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer binnen 24 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte laten stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Ruilen en retourneren

 1. Bij aankoop van niet-gepersonaliseerde producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door is bezorgd of opgehaald. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in de originele staat en verpakking (zonder beschadiging) aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Indien de consument tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen ontdekt dat het product is beschadigd of enig ander gebrek vertoont, dient de consument dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking van de beschadiging of het gebrek per e-maildoor te geven aan de ondernemer. Het product dient aan de ondernemer retour gestuurd te worden conform lid 1 van dit artikel en de door de ondernemer verstrekte instructies.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De ondernemer is echter niet tot terugbetaling gehouden als, naar het oordeel van de ondernemer, de consument in strijd met lid 1 of 2 van dit artikel heeft gehandeld of de producten in zodanige staat verkeren dat zij niet aan andere klanten kunnen worden verkocht. De ondernemer zal de consument informeren als hij tot het oordeel komt dat hij niet terug zal betalen. Indien de consument binnen dertig dagen nadat hij van dat oordeel op de hoogte is gebracht, de ondernemer verzoekt de betreffende producten naar hem terug te sturen, zal de ondernemer de producten zo spoedig mogelijk op kosten van de ondernemer terugsturen.

Artikel 7 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 Betaling

 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de consument zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. De consument kan betalen met iDEAL of via bankoverschrijving.
 2. Indien de consument kiest voor een bankoverschrijving wordt het product verzonden wanneer de consument het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op de rekening van de ondernemer.
 3. De consument heeft de plicht om wijzigingen en/of onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Als de consument in gebreke blijft aan de betalingsverplichtingen te voldoen, kan de ondernemer naast de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag ook aanspraak maken op alle redelijke kosten die de ondernemer moet maken ter verkrijging van zijn vordering buiten rechte.

Artikel 9 Levering en uitvoering

 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de consument zelf op welke wijze de consument de bestelling bezorgd wil hebben. Bij de afronding van de aankoop kan de consument kiezen om de bestelling doormiddel van Post NL op een opgegeven afleveradres te laten bezorgen. Post NL zal de bestelling op het door de consument opgegeven afleveradres bezorgen. Indien er niemand aanwezig is op het opgegeven afleveradres zal de levering worden bezorgd bij de buren. De kosten voor het bezorgen van het product komen voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument tot de ontdekking komt dat het product niet op het opgegeven afleveradres is aangekomen, dan dient de consument dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking van de vermissing per e-mail door te geven aan de ondernemer.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig door de consument is voldaan.

Artikel 11 Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 Klachtenregeling

Indien de consument een klacht heeft, dient de consument deze klacht per e-mail door te geven aan de ondernemer. In de e-mail vermeldt de consument duidelijk het ordernummer en het artikelnummer van het artikel waar de klacht over gaat. Ondernemer zal de klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst in behandeling nemen.

Artikel 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Niels de Vos
E-mailadres: info@tofprints.nl
Vestigingsadres: Kraaijeveldleede 21 te Barendrecht
KvK-nummer: 54067170
BTW-identificatienummer: NL134953459B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Indien een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

Artikel 5 De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer binnen 24 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte laten stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Ruilen en retourneren
Bij aankoop van niet-gepersonaliseerde producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door is bezorgd of opgehaald. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in de originele staat en verpakking (zonder beschadiging) aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen ontdekt dat het product is beschadigd of enig ander gebrek vertoont, dient de consument dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking van de beschadiging of het gebrek per e-maildoor te geven aan de ondernemer. Het product dient aan de ondernemer retour gestuurd te worden conform lid 1 van dit artikel en de door de ondernemer verstrekte instructies.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De ondernemer is echter niet tot terugbetaling gehouden als, naar het oordeel van de ondernemer, de consument in strijd met lid 1 of 2 van dit artikel heeft gehandeld of de producten in zodanige staat verkeren dat zij niet aan andere klanten kunnen worden verkocht. De ondernemer zal de consument informeren als hij tot het oordeel komt dat hij niet terug zal betalen. Indien de consument binnen dertig dagen nadat hij van dat oordeel op de hoogte is gebracht, de ondernemer verzoekt de betreffende producten naar hem terug te sturen, zal de ondernemer de producten zo spoedig mogelijk op kosten van de ondernemer terugsturen.

Artikel 7 De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 Betaling
Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de consument zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. De consument kan betalen met iDEAL of via bankoverschrijving.
Indien de consument kiest voor een bankoverschrijving wordt het product verzonden wanneer de consument het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op de rekening van de ondernemer.
De consument heeft de plicht om wijzigingen en/of onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Als de consument in gebreke blijft aan de betalingsverplichtingen te voldoen, kan de ondernemer naast de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag ook aanspraak maken op alle redelijke kosten die de ondernemer moet maken ter verkrijging van zijn vordering buiten rechte.

Artikel 9 Levering en uitvoering
Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de consument zelf op welke wijze de consument de bestelling bezorgd wil hebben. Bij de afronding van de aankoop kan de consument kiezen om de bestelling doormiddel van Post NL op een opgegeven afleveradres te laten bezorgen. Post NL zal de bestelling op het door de consument opgegeven afleveradres bezorgen. Indien er niemand aanwezig is op het opgegeven afleveradres zal de levering worden bezorgd bij de buren. De kosten voor het bezorgen van het product komen voor rekening van de consument.
Indien de consument tot de ontdekking komt dat het product niet op het opgegeven afleveradres is aangekomen, dan dient de consument dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking van de vermissing per e-mail door te geven aan de ondernemer.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig door de consument is voldaan.

Artikel 11 Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 Klachtenregeling
Indien de consument een klacht heeft, dient de consument deze klacht per e-mail door te geven aan de ondernemer. In de e-mail vermeldt de consument duidelijk het ordernummer en het artikelnummer van het artikel waar de klacht over gaat. Ondernemer zal de klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst in behandeling nemen.

Artikel 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 Tof prints ♥ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel